Visiting Students

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

Translation of Legal Documents Course

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมแปลเอกสารกฎหมาย สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าอบรม คนละ 6,500 บาท วิทยากร  :  คุณยุทธชัย  วิธีกล หัวข้อการอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทำเนียบภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการแปลสำหรับการแปลเอกสารกฎหมายซึ่งเป็นการแปลเฉพาะทาง (Specialised Translation) ข้อควรพิจารณา ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจทางการแปล และการเลือกใช้ทรัพยากรการแปลที่เหมาะสมสำหรับงานแปลเอกสารกฎหมาย การฝึกแปลเอกสารกฎหมายสำคัญที่มักมีการว่าจ้างนักแปล เช่น ตัวบทกฎหมาย และเอกสารสัญญา วิธีการจัดอบรม …