Visiting Students

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

Special Research submission schedule

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป กำหนดเวลา การดำเนินงาน ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา   นิสิตดำเนินการทำสารนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  และกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis (นิสิตศึกษาข้อมูลระบบ iThesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/  หัวข้อ Tutorials  ซึ่งมีทั้งรูปแบบเอกสาร และวีดีโอ) ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2564 ·   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเนื้อหาสารนิพนธ์สมบูรณ์พร้อมสอบ นิสิตและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา …

Translation of Legal Documents Course

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมแปลเอกสารกฎหมาย สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าอบรม คนละ 6,500 บาท วิทยากร  :  คุณยุทธชัย  วิธีกล หัวข้อการอบรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทำเนียบภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทฤษฎีการแปลสำหรับการแปลเอกสารกฎหมายซึ่งเป็นการแปลเฉพาะทาง (Specialised Translation) ข้อควรพิจารณา ปัญหาที่พบ และแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจทางการแปล และการเลือกใช้ทรัพยากรการแปลที่เหมาะสมสำหรับงานแปลเอกสารกฎหมาย การฝึกแปลเอกสารกฎหมายสำคัญที่มักมีการว่าจ้างนักแปล เช่น ตัวบทกฎหมาย และเอกสารสัญญา วิธีการจัดอบรม …