การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล วิชาละ 10,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม วิชาละ 35,000 บาทต่อคน และค่าเล่าเรียน 12,750 บาทต่อคน หากเป็นชาวต่างประเทศ ค่าเล่าเรียน 44,350 บาทต่อคน 3. ช่วงเวลาการสมัคร     …

[:th]การแปล[:]

1 ธันวาคม 2566 – 1 พฤษภาคม 2567 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2567  2 สาย ดังนี้ 1. สายการแปล (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 2. สายการล่าม (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7   1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง …

“การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” (เต็มแล้ว)

“การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” โครงการอบรม “การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” เป็นการอบรมที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์ตัวบทและงานแปล ฝึกแปลตัวบทที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจแก้และประเมินงานแปล รับสมัครจำกัดจำนวน 30 ท่าน อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ได้แก่ วันเสาร์ที่ 16 และ 23 …

“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม” (เต็มแล้ว)

“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม” การอบรมเรื่องทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุมจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการล่ามการประชุมด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นล่ามการประชุม โดยมุ่งฝึกทักษะในการแปลทั้งแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมในหัวข้อที่มีการประชุมจริง ผู้เรียนจะได้ทราบหลักการและเทคนิควิธีในแปลแบบล่าม ภาษาที่ใช้ในการเรียนคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนสามารถนำหลักการและทักษะที่ตนพัฒนาขึ้นมาไปใช้กับคู่ภาษาอื่นได้   รับสมัครจำกัดจำนวน 14 ท่าน ทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 มกราคม ถึงวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ได้แก่ วันเสาร์ที่ 20 และ 27 มกราคม 2567  วันเสาร์ที่ 3, …