งานกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์

  • Home
  • งานหลักสูตร

งานหลักสูตรคณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

" คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม "
" คณะอักษรศาสตร์เป็นผู้นำในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ทางมนุษยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและภูมิปัญญาของสังคม "
001-file

ฟอร์มเสนอเรื่อง

001-file

ฟอร์มเสนอเรื่อง

003-clipboard

เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร

003-clipboard

เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร

002-file

บันทึกคำร้อง

002-file

บันทึกคำร้อง

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ในกรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้หรือไม่


ตอบ : สามารถเป็นผู้สอนระดับปริญญาโทได้

ถาม : ในกรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอกหรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้หรือไม่


ตอบ : สามารถเป็นได้ แต่ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี

ถาม : อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอกต้องมีคุณสมบัติอย่างไร


ตอบ : คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์