หน้าหลัก
ประวัติสาขา
หลักสูตร
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
สาระน่ารู้
ติดต่อ
        English
 
   

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.    มุ่งผลิตอักษรศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมจีน 
       มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา
2.    มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถในการบุกเบิกค้นคว้า  และวิจัยเกี่ยวกับภาษา         
        วรรณคดีและวัฒนธรรมจีนได้อย่างมีหลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถจะทำงานต่อเนื่อง
        ด้านวิชาการหรือศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว  

จุดเด่นของหลักสูตร

      หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบัณฑิตด้านภาษาจีนระดับปริญญาโท
แห่งเดียวในประเทศไทย รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรจะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจีนที่รัฐบาลจีน
ส่งมาสอน  หลักสูตรนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งโดยคณะวิชาภาษาและวรรณคดีจีน 
มหาวิทยาลััยปักกิ่งส่งอาจารย์มาสอนเป็นบางรายวิชา และนิสิตในหลักสูตรทุกคนต้องเดินทางไป
เก็บข้อมูล เพื่อทำวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน นิสิตแต่ละคนจะมี
อาจารย์ากคณะวิชาภาษาและวรรณคดีจีนเป็นที่ปรึกษาตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิจสนใจจะทำ
การวิจัย  นอกจากนี้นิสิตยังมีโอกาสได้เข้าเรียนรายวิชาที่ตนเองสนใจในขณะที่วิจัยในมหาวิทยาลัย
ปักกิ่ง  นิสิตยังสามารถใช้ห้องสมุดของคณะวิชาภาษาและวรรณคดีจีนและห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
ปักกิ่งตลอดจนสามารถค้นหาข้อมูลจากหอสมุดแห่งกรุงปักกิ่ง หอสมุดแห่งชาติของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน                                                   24  หน่วยกิต
              -  รายวิชาบังคับ                                                              15  หน่วยกิต
              -  รายวิชาเลือก                                                                 9  หน่วยกิต
      จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์                                                    12  หน่วยกิต

รายวิชา

 วิชาบังคับ                                                                15 หน่วยกิต

2222604  ประวัตินิรุกติศาสตร์จีน
History of Chinese Philology
3 หน่วยกิต 
2222605  วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ภาษาจีน  
Chinese Syntax and Semantics
3 หน่วยกิต
2222611  เรื่องคัดเฉพาะทางประวัติวรณคดีจีน
Selected Topics in History of Chinese Literature
3 หน่วยกิต
2222701  สัมมนาภาษาศาสตร์จีน   
Seminar in Chinese Linguistics
3 หน่วยกิต
2222705  สัมมนาวรรณคดีจีน
Seminar in Chinese Literature
3 หน่วยกิต

      ในกรณีที่นิสิตไม่มีพื้นความรู้ทางภาษาศาสตร์ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับรหัส 400 ขึ้นไปของภาควิชาภาษาศาสตร์ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จำนวน 6-12 หน่วยกิต  โดยไม่นับหน่วยกิตและประเมินผลเป็น S/U

      วิชาเลือก                                                                   9 หน่วยกิต

2222601  บรรณานุกรมจีน 
Chinese Bibliography
3 หน่วยกิต
2222612  นวนิยายจีนโบราณ  
Traditional Chinese Fiction
3 หน่วยกิต
2222613  วรรณกรรมจีนร่วมสมัย   
Comtemporary Chinese Literature
3 หน่วยกิต
2222702  เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาจีนกลาง  
Selected Topics in Mandarin Chinese
3 หน่วยกิต
2222703  เรื่องคัดเฉพาะทางไวยากรณ์จีนโบราณ
 Selected Topics in Classical Chinese Grammar
3 หน่วยกิต
2222704  เรื่องคัดเฉพาะทางการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง 
Selected Topics in Teaching Chinese as a Second Language
3 หน่วยกิต
2222708  เรื่องคัดเฉพาะทางวรรณคดีจีน 
Selected Topics in Chinese Linterature
3 หน่วยกิต
2222709   เอกัตศึกษา 
Individual Study
3 หน่วยกิต
2222710  การอ่านตามกำหนด   
Directed Readings
3 หน่วยกิต
2222711  การวิจัยตามกำหนด  
 Directed Research
3 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.  สำเร็จปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องจาก
      สถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
2.  สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 
      หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
      ประจำคณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้

   
   (คลิกเพื่อไปยังเว็บจริงของภาค)