อาจารย์ ดร.อัคร เช้าฉ้อง

Dr. Akra Chowchong

คุณวุฒิ

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาษาเยอรมัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 • ดุษฎีบัณฑิต (Doktor der Philosophie (Dr. phil.)) สาขาภาษาศาสตร์เยอรมัน (Linguistik des Deutschen), Universität Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2564
  Dissertationsprojekt: Stancetaking im sprachdidaktischen Diskurs: Eine soziolinguistische Untersuchung von Sprachlernvideos in den Sozialen Medien

 

ผลงานวิชาการ

 

การบรรยาย/การนำเสนอผลงานวิชาการ

 

แขนงสาขาวิชาที่สนใจ

 • ภาษาศาสตร์ข้อความต่อเนื่อง
 • ภาษาศาสตร์สื่อสมัยใหม่
 • ภาษาศาสตร์สังคม
 • วาทกรรมวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์

 

รายวิชาที่สอน

 • 2232009 German for Communication
 • 2232021/2232022 German for Beginners I/II
 • 2232101/2232102 German I/II
 • 2232214 German Writing I
 • 2232317 German for Tourism I
 • 2232321 Advanced German
 • 2232409 Introduction to German Linguistics
 • 2232497 Selected Topics in German Linguistics
 • 2232607 Advanced German Grammar
 • 2232761 Special Topics in German Linguistics