ข้อมูลข่าวสาร - AKTUELLES

ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง Facebook สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

หลักสูตร

หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน แบ่งรายวิชาเป็น “กลุ่มรายวิชา” (module) 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ และกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร)  โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาเอก) โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาโท)

หลักสูตร

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

 รายละเอียดและรายวิชา โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาเอก) โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาโท)

News

หนังสือในวาระพิเศษ ครบรอบ 60 ปี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือในวาระพิเศษ ครบรอบ 60 ปี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Festschrift: 60 Jahre Deutschabteilung der Chulalongkorn Universität – 60

News

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ Supplementary (เดือนธันวาคม 2561) ฉบับรวมบทความจากการประชุมวิชาการนานาชาติของผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5

วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ Supplementary (เดือนธันวาคม 2561) ฉบับรวมบทความจากการประชุมวิชาการนานาชาติของผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5. Thailändisches Germanistentreffen) | Sammelband zur internationalen Tagung “5.

News

นิสิตปริญญาเอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุพัชชา เจนณะสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยระดับคะแนนดีมาก

นิสิตปริญญาเอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุพัชชา เจนณะสมบัติ สอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยระดับคะแนนดีมาก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ทั้งนี้นิสิตรายดังกล่าวถือเป็นผู้จบการศึกษาด้านภาษาและวรรณคดีเยอรมันในระดับดุษฎีบัณฑิตคนแรกของหลักสูตรด้านภาษาเยอรมันในระดับนี้ซึ่งเปิดสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางสาขาวิชาขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง Am 25.4.2016 hat als erste Doktorandin Frau Supatcha Jennasombut (2.

News

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญได้รับแต่งตั้งจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญได้รับแต่งตั้งจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะอักษรศาสตร์ และได้รับพระราชทานกิตติบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2258 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559