แบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน*
ท่านพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการในระดับใด*
ความรวดเร็วในการบริการ
ข้อเสนอแนะ