โครงสร้างหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง

วิชาบังคับ

15 หน่วยกิต

116801สัมมนาการวิจัยทางประวัติศาสตร์
Seminar in Historical Research
3(3-0-9)
116802การอ่านพินิจทางวิชาประวัติศาสตร์
Supervised Reading in History
3(3-0-9)
116804สัมมนางานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์
Seminar in Historiography
3(3-0-9)
116805ปัญหาทางประวัติศาสตร์เอเชีย
Problems in Asian History
3(3-0-9)
116806การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
3(3-0-9)[ กลับไปหน้าที่แล้ว ]