หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักการและเหตุผล
      เนื่องจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2545) เป็นเวลา 3 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปแล้วทั้งหมด 4 คน ภาควิชาประวัติศาสตร์จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน์


วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ลึก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในอันที่จะสร้างงานวิจัยและตำราทางประวัติศาสตร์ที่มีความลุ่มลึก และมีคุณค่าทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. สามารถเผยแพร่ความรู้ความสามารถทางประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับในชุมชนวิชาการทางประวัติศาสตร์และโดยทั่วไป

3. สามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต


โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมของหมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
63 (หน่วยกิต)
วิชาบังคับ
15
วิชาเลือก
-
วิทยานิพนธ์
48
[ กลับสู่หน้าหลักสูตร ]