[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี เจริญพงศ์
Assistant Professor Sawitree Charoenpong

คุณวุฒิ
อม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526
อบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์อเมริกัน, อารยธรรม
งานด้านบริหาร
ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 ต.ค. 51 - 31 พ.ค. 53) (ปัจจุบัน)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอักษรศาสตร์ (27 ต.ค.49 - 30 ก.ย.51)
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์
กรรมการบริหารวิชาอารยธรรมไทย
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
เลขานุการอนุกรรมการเงินทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย