คณาจารย์ในภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี เจริญพงศ์
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2553)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2553)
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2556)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2559)
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล รุ่งเจริญ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2559)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
อาจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต

อาจารย์พิเศษ
รศ.วิมลวรรณ ภัทโรดม
ผศ.ดร.บุษกร กาญจนจารี
อ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
ศ.ดร.ปิยนาถ บุนนาค

บุคลากรสายสนับสนุน
นางสมพร ตั้งคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางสาววราภรณ์ นิ่มนวลผู้จัดการภาควิชาประวัติศาสตร์
นางสาวจันทิมา ศรีกิจโรจน์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย กับประเทศในเอเชีย
นายประสิทธิ์ อยู่เนียมนักการ

แผนภูมิการบริหารภาควิชาประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลดข้อมูล [คลิ๊กที่นี่]