[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
Professor Piyanart Bunnag, Ph.D.

คุณวุฒิ
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513
อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2511
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์, ประวัติศาสตร์อารยธรรมเอเชียใต้ (โดยเฉพาะศรีลังกา), ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
งานด้านบริหาร
ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
ภาษาไทย