[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดินาร์ บุญธรรม
Dinar Boontharm, Ph.D.

คุณวุฒิ
Ph.D. (South East Asian Studies) University of Hull พ.ศ. 2549
M.A. Area Studies (South East Asia) SOAS, University of London พ.ศ. 2539
อักษรศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์โลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย ประวัติศาสตร์ศิลปะของประเทศไทยและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานด้านบริหาร
กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ประธานคณะกรรมการโครงการอาศรมวิจัย ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์
ประธานฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการบริหารสมาคมประวัติศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำกองบรรณาธิการ โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ