[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป์
Bhawan Ruangsilp

คุณวุฒิ
อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทูบิงเงน ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2542
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2550
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียและยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 16-18
งานด้านบริหาร
รองผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชา (ปัจจุบัน)
กรรมการและเลขานุการภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและเอกของภาควิชาประวัติศาสตร์
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนภาควิชาประวัติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ