[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง
Dr.Villa Vilaithong

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (สื่อสารมวลชน) เชียงใหม่ พ.ศ. 2536
ปริญญาตรี (ธุรกิจระหว่างประเทศ) International Pacific College พ.ศ. 2538
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) - ปริญญาโท (ประวัติศาสตร์) The University of Auckland พ.ศ. 2544, 2545
ปริญญาเอก (การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) The Australian National University พ.ศ. 2550
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานด้านบริหาร
กรรมการบริหารคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ (ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2553 - วันที่ 24 กรกฎาคม 2555) (ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
กรรมการบริหารภาควิชาประวัติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ
alreadyDel