[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
Wasana Wongsurawat

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี East Asian Languages & Civilizations (China) University of Chicago พ.ศ. 2546
ปริญญาโท Chinese History University of Oxford พ.ศ. 2547
ปริญญาเอก Chinese History University of Oxford พ.ศ. 2550
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
Chinese History
งานด้านบริหาร
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการและเลขานุการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารภาควิชาประวัติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ