[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
อาจารย์ ดร.ธนาพล ลิ่มอภิชาต
Thanapol Limapichart

คุณวุฒิ
ปริญญาตรี (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
ปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) York University (Canada) พ.ศ. 2542
ปริญญาโท-เอก (ประวัติศาสตร์) University of Wisconsin-Madison พ.ศ. 2551
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
Modern Thai History
งานด้านบริหาร
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารภาควิชาประวัติศาสตร์
ผลงานทางวิชาการ