[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2553)
Asso. Professor Chalong Soontravanich

คุณวุฒิ
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานด้านบริหาร
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ (15 มกราคม 2550 - 30 กันยายน 2553) (ปัจจุบัน)
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดพิมพ์ "ชุดหนังสือหายาก" ในโครงการมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย
ผลงานทางวิชาการ
ภาษาไทย