[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ศรี ตันเสียงสม (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2553)
Asso. Professor Surangsri Tonseingsom, Ph.D

คุณวุฒิ
Ph.D. (Japanese History) University of Washington, U.S.A. พ.ศ. 2533
Certificate in Japanese Studies Nanzan University, Japan พ.ศ. 2523
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
งานด้านบริหาร
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการสอบวัดคุณสมบัติปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ประธานวัดผลวิชาอารยธรรม
ผู้ประสานงานวิชาอารยธรรมตะวันออก
ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี ชั้นปี 3 และปี 2
ผลงานทางวิชาการ
ภาษาไทย