[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์พิพาดา ยังเจริญ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2556)
Asso. Professor Pipada Youngcharoen

คุณวุฒิ
Cert. in Japanese Studies Nanzan University, Japan. พ.ศ. 2527
M.A.(History) University of Colorado at Boulder, U.S.A. พ.ศ. 2521
B.A. (History) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. พ.ศ. 2519
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
งานด้านบริหาร
กรรมการบริหารภาควิชาประวัติศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย