[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2559)
Asistant Professor Suthachai Yimprasert

คุณวุฒิ
Ph.D. (Portuguese History) University of Bristol, England พ.ศ. 2541
อ.ม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532
ศ.บ. เกียรตินิยม (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2524
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์โปรตุเกส, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่, ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันออก
งานด้านบริหาร
กรรมการกำกับคุณภาพวิทยานิพนธ์ (ปัจจุบัน)
กรรมการกิจการนิสิต
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ประสานงานยุโรปศึกษา
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ