[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
อาจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
Dhirawat na-Pombejra, Ph.D

คุณวุฒิ
Ph.D. School of Oriental and African Studies, University of London, England พ.ศ. 2527
M.A. School of Oriental and African Studies, University of London, England พ.ศ. 2520
B.A. (Hons.) University of York, England พ.ศ. 2519
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ประวัติศาสตร์ฮอลันดา
งานด้านบริหาร
ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 (ปัจจุบัน)
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
ภาษาไทย