[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
Sunait chutinatharanon, Ph.D.

คุณวุฒิ
Ph.D. Southeast Asian History, Cornell University, U.S.A. พ.ศ. 2533
M.A.(History) Southeast Asian History, Cornell University, U.S.A. พ.ศ. 2524
B.A. (First Class Honors) History Faculty of Liberal Arts, Thammasat Universtiy พ.ศ. 2521
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา, ประวัติศาสตร์พม่า, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งานด้านบริหาร
ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา (ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย (ภาษาไทย)