[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล รุ่งเจริญ (เกษียณอายุ 30 กันยายน 2559)
Suvimol Roongcharoen

คุณวุฒิ
อม. (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525
อบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลางและสมัยใหม่ตอนต้น
งานด้านบริหาร
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553) (ปัจจุบัน)
กรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
กรรมการฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
กรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ผู้ประสานงานวิชาอารยธรรมตะวันตก
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย