[ กลับสู่หน้าอาจารย์และบุคลากร ]  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
Julispong Chularatana, Ph.D.

คุณวุฒิ
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2535
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2530
แขนงวิชาที่เชี่ยวชาญ / ที่สนใจ
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง, ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับอิหร่าน, ประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ศิลป์
งานด้านบริหาร
กรรมการประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ (ปัจจุบัน)
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย