วิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม”

วิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายวิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 เรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 เรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 จัดบรรยายเรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง” โดย อ.เปรมรินทร์ มิลินทสูต จากภาควิชาศิลปการละคร ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3cHGth4 

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), 2508นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต)อักษรศาสตรบัณฑิต, 2505นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์อักษรศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ, ประวัติศาสตร์), 2511อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อังกฤษ), 2517 “เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดยแสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ” – อ้างอิง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การขอพระราชทานเหรียญ/

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 16: 19 August 2017) คอลัมน์ประจำฉบับ: ภาพกิจกรรมปลูกดาวเรืองสองพันต้น ฅนอักษรฯ: อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

  คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7 ซึ่งเทียบเท่าเปรียญธรรม 7 ประโยคของพระภิกษุ สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล ได้ในจดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ด้านล่างนี้

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การกำกับการแสดง ละครเยาวชน ละครประยุกต์ ละครข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ยอมรับและสมควรยกย่อง โดยจะมีพิธีรับมอบครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

  นายเฟลิกซ์ เดเนกรี เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุลให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเปรู เช่น การจัดทำหนังสือที่ระลึก 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-เปรู และหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์แปลของเซซาร์ บาเยโฆ กวีคนสำคัญระดับโลกของเปรู พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต สุขุมวิท ซ. 49 โดยมีเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วม  

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศาสตราจารย์สุกัญญาเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

  นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และได้รางวัลประเภทอุดมศึกษา ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม เขียนตามคำบอก นางสาวอภิรุจี สิตรังสี (นิสิตชั้นปีที่ 2) รางวัลที่ 1 ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวบัณฑิตา วงศวานิช (นิสิตชั้นปีที่ 3) รางวัลที่ 1 ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย นางสาวสุภัททิยา ลีลาทิพย์กุล (นิสิตชั้นปีที่ 2) รางวัลชมเชย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวพิมพ์ชนก ตันติยุทธ (นิสิตชั้นปีที่ 1) รางวัลชมเชย เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส นายชญานนท์ โอภาศรี (นิสิตชั้นปีที่ 1)