นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

  คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7 ซึ่งเทียบเท่าเปรียญธรรม 7 ประโยคของพระภิกษุ สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล ได้ในจดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ด้านล่างนี้

รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประเภทเขียนเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2558

รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประเภทเขียนเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรารถนา วันมี (นิสิตสังกัดวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ที่ผลงานเขียนเรื่องสั้น “นิทราจันทร์ ” ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” ประเภทเขียนเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2558

นิสิตที่ได้รับรางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลเงินทุนทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. นส.วนิดา จางลิขิตกุล (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. น.ส.ณัฐชญา กรรมารวนิช (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ขงจื่อในดวงใจของข้าพเจ้า” ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. น.ส.ถิงถิง แซ่ซู (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้รับทุนการศึกษา 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. น.ส.แพรสุคนธ์ ธณัติไตร (สาขาวิชาภาษาจีน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร จากการประกวดการเขียนเรียงความภาษาจีนระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. น.ส.พิมพิชา วานิชศิริโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2. น.ส.วรนารา อำไพรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 3. น.ส.สาวิณี โอฬารศิริศักดิ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง