อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 มีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแสดง การกำกับการแสดง ละครเยาวชน ละครประยุกต์ ละครข้ามวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ศิลปะการละครเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นที่ยอมรับและสมควรยกย่อง โดยจะมีพิธีรับมอบครุยปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

  นายเฟลิกซ์ เดเนกรี เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุลให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเปรู เช่น การจัดทำหนังสือที่ระลึก 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-เปรู และหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์แปลของเซซาร์ บาเยโฆ กวีคนสำคัญระดับโลกของเปรู พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต สุขุมวิท ซ. 49 โดยมีเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วม  

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาปรัชญา ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศาสตราจารย์สุกัญญาเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

  นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ และได้รางวัลประเภทอุดมศึกษา ดังนี้ รางวัลยอดเยี่ยม เขียนตามคำบอก นางสาวอภิรุจี สิตรังสี (นิสิตชั้นปีที่ 2) รางวัลที่ 1 ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวบัณฑิตา วงศวานิช (นิสิตชั้นปีที่ 3) รางวัลที่ 1 ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย นางสาวสุภัททิยา ลีลาทิพย์กุล (นิสิตชั้นปีที่ 2) รางวัลชมเชย กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวพิมพ์ชนก ตันติยุทธ (นิสิตชั้นปีที่ 1) รางวัลชมเชย เขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส นายชญานนท์ โอภาศรี (นิสิตชั้นปีที่ 1)

รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2558) สาขามนุษยศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2558) สาขามนุษยศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ภาควิชาศิลปการละคร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น

รางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระยาอนุมานราชธน หนังสือแปลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จากผลงานแปลเรื่อง “สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร”ในงานวันพระยาอนุมานราชธน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ นวนิยาย “สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร” เป็นผลงานของมาเรีย โรซา โลโฆ นักเขียนชาวอาร์เจนตินา บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์รังเกลก่อนการกวาดล้างชนพื้นเมืองครั้งใหญ่ของรัฐบาลกลางปลายศตวรรษที่ 19 ผ่านมุมมองโรซาลิน เชลยหญิงชาวสเปนซึ่งกลายเป็นหมอผีของชุมชนรังเกลกว่าสองทศวรรษ เรื่องราวนี้ถูกเรียงร้อยผ่านจดหมายจากฟินิสแตร์เรที่โรซาลินเขียนไปหาอลิซาเบท หญิงสาวลูกครึ่งอังกฤษ-รังเกลที่อาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน ฟินิสแตร์เรซึ่งแปลว่า “สุดขอบโลก” คือพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่มีอยู่จริงในประเทศสเปน แต่ในขณะเดียวก็มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบถึงชีวิตของโรซาลินที่ก้าวข้าม “สุดขอบโลก” และได้มีประสบการณ์ชีวิตที่คนในยุคนั้นไม่อาจจินตนาการไปถึง