วิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม”

วิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากโครงการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนาซึ่งดำเนินการโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นผู้ดำเนินรายการและให้เสียงบรรยายวิดีทัศน์รูปแบบสารคดีเรื่อง “รู้โรค รู้ธรรม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 เรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 เรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 3 จัดบรรยายเรื่อง “มากกว่านั่งดู: การจัดการประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับผู้ชมศิลปะการแสดง” โดย อ.เปรมรินทร์ มิลินทสูต จากภาควิชาศิลปการละคร ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังและถามตอบ/แลกเปลี่ยนทาง Zoom ได้ที่ https://bit.ly/3cHGth4 

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย), 2508นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ (ราชบัณฑิต)อักษรศาสตรบัณฑิต, 2505นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์อักษรศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ, ประวัติศาสตร์), 2511อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อังกฤษ), 2517 “เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญที่พระมหากษัตริย์ได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดยแสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ” – อ้างอิง https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/การขอพระราชทานเหรียญ/

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 16: 19 August 2017) คอลัมน์ประจำฉบับ: ภาพกิจกรรมปลูกดาวเรืองสองพันต้น ฅนอักษรฯ: อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย   30/05/2560  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 18/05/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7  18/05/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7  18/05/2560 ผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สังกัดหลักสูตรนานาชาติ 08/05/2560