ฟ 1
บทความความรู้

   หน่วยโสตคณอักษรศาตร์มีภารกิจในการให้บริการงานด้านโสตทัศนศึกษาแก่คณาจารย์   และหน่วยงานอื่น ๆ ของคณะฯ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  และกิจกรรมวิชาการในด้านต่าง ๆของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดังนี้
     หน่วยโสตทัศนศึกษาคณะอักษรศาสตร์มีภาระกิจให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยรองรับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงการให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์
ที่ยังคงมีความจำเป็นสำหรับการใช้งานในปัจจุบัน   และการแปลงสื่อการสอนระบบเก่าให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์
สมัยใหม่
แบ่งงานผลิตสื่อโสตทัศน์ดังนี้ 
1.ห้องปฏิบัติการทางภาษา

a

2. งานบริการผลิตสื่อโสตทัศน์

1
 
บริการตัดต่อ แปลงสัญญาณภาพ/เสียง 

      - ตัดต่อเสียงจาก Cassette/ CD/VCD/ DVD บันทึกลงเทป Cassette /CD/DVD
      - ตัดต่อวีดิทัศน์ และบันทึกลงแผ่น VDO(VHS)/VCD/DVD
  - แปลงสัญญาณเสียงเป็นมีเดียไฟล์
      - แปลงสัญญาณวีดิทัศน์เป็นมีเดียไฟล์ 
- บริการห้องอัดเสียง

    1 1
บริการทำสำเนา
    
 - ทำสำเนา CD/ VCD/ DVD
 - ตัดต่อวีดิทัศน์ และบันทึกลงแผ่น VDO(VHS)/VCD/DVD
     - แปลงสัญญาณเสียงเป็นมีเดียไฟล์
     - แปลงสัญญาณวีดิทัศน์เป็นมีเดียไฟล์

3.งานบริการด้านอื่นๆ
 1

ถ่ายทำวีดิทัศน์
- ถ่ายภาพกิจกรรมคณะ
-ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
- ดูเเลอุปกรณ์โสตทัศน ชั้น 3 ชั้น 9 อาคารหาจักรีสิรินธร

- ให้บริการยืมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เช่น notebook visual projecttor