ฟ 1
 
บทความความรู้

ห้องปฏิบัติการทางภาษา sound lab 702 703 704

1

ห้องปฏิบัติการทางภาษา sound lab 702 703 704 เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา ระบบดิจิตอล มีจํานวน 30 ที่นั้ง
โดยใช้เครื่องควบคุม ยี่ห้อ sanako รุ่น lab 100 โดยผู้สอนสามารถบันทึกเสียงผู้เรียนเเต่ละบูสได้ เเละสามารถ save เป็น
ไฟลเป็น mp3 ได้

1

โดยสามารถเลือกโปรเเกรมได้ ว่าจะส่งไฟล์ชนิดใดไปยังผู้เรียน โดยมีโปรเเกรมดังนี้
  1. MSU Files เป็นการส่ง Program Source จาก media Storage Unit ไปยังเครื่องผู้เรียน
  2. Media Files เป็นการส่ง Program Source จาก Media Fill (PC) ไปยังเครื่องผู้เรียน
  3. Pc Audio CD เป็นการส่ง Program Source จาก PC Audio CD ไปยังเครื่องผู้เรียน
  4. Cassette เป็นการส่ง Program Source จาก Cassette ไปยังเครื่องผู้เรียน
  5. VDO เป็นการส่ง Program Source จาก VDO ไปยังเครื่องผู้เรียน
  6.Student เป็นการส่ง Program Source จากเครื่องผู้เรียนไปยังเครื่องผู้เรียนอืนๆ
  7. Teacher เป็นการส่ง Program Source โดยอาจารย์เป็นผู้บรรยาย

213