ฟ 1
บทความความรู้

การขอใช้บริการ
ระเบียบการขอใช้บริการงานโสตทัศนศึกษาคณะอักษรศาสตร์

       1. ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นบุคลากรสังกัดคณะอักษรศาสตร์เท่านั้น   

      2. ให้บริการเฉพาะงานของส่วนราชการคณะอักษรศาสตร์เท่านั้น

      3.การให้บริการของหน่วยโสตทัศนศึกษาเป็นไปเพื่ออำนวยประโยชน์ 
          ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมวิชาการเป็นหลัก

      4. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้บริการ 
          หน่วยโสตทัศนศึกษาจะถือปฏิบัติโดยยึดถือตามแบบฟอร์ม 
          การขอใช้บริการที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 1. กรอกแบบฟอร์การขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์และ 
  สื่ออิเล็กทรอนิกส์หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
  (FM-ARTS/AV-001-01) 
  กรอกแบบฟอร์การขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
  หน่วยโสตทัสนศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
  (FM-ARTS/AV-001-02) 
  กรอกแบบฟอร์การขอใช้บริการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ 
  หน่วยโสตทัสนศึกษาคณะอักษรศาสตร์ 
  (FM-ARTS/AV-001-03) 
 2. เสนอหัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานลงนามรับรอง 
 3. ส่งแบบฟอร์มที่ผ่านการลงนามรับรห้องแล้วยังหน่วยโสตทัศนศึกษา 
  คณะอัก
 4. หน่วยโสตทัศนศึกษาพิจารณาเสนอผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
  ตารางการปฏิบัติงานของหน่วยโสตทัศนศึกษา (คลิกที่นี่)


  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
  (FM-ARTS/AV-001-01)
  แบบฟอร์มการขอใช้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ในวัน เวลาราชการ)
  1. ตัดต่อเสียงจาก (Transfer from) Cassette VDO CD VCD DVD ลงเทป (to) Cassette
  2. ตัดต่อเสียงจาก (Transfer from) Cassette  VDO  CD  VCD  DVD ลงแผ่น (to) CD
  3. แปลงวีดิทัศน์ เป็น DVD (Convert from video tape to DVD)
  4. แปลงสัญญาณเสียง เป็นมีเดียไฟล์(Transfer from audio sourse to media file)
  5. แปลงสัญญาณวีดิทัศน์เป็นมีเดียไฟล์(Transfer from VDO,VCD to media file)
  6. ทําสาเนา (Duplicate) CD. VCD DVD
  7. สแกน (Scan)  ภาพ (Pictures)
  9. ห้องบันทึกเสียง ชั้น 7 อาคารมหาจักรีสิรินธร
  10. ถ่ายทําวีดิทัศน์

  แบบฟอร์มการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์
  (FM-ARTS/AV-001-02)
  ให้บริการยืม
  1. เครื่องฉายภาพมัลติมีเดีย (LCD Projector)
  2. คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว/พกพา (Notebook Computer)
  3.เครื่องฉายภาพสามมิติ(Visual Presenter)

  แบบฟอร์มการขอใช้บริการถ่ายภาพเพื่อ การประชาสัมพันธ์
  (FM-ARTS/AV-001-03)
  1.บริการถ่ายภาพ

  หมายเหตุ

  • การให้บริการต่างๆผู้ขอใช้บริการ ต้องส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ 
  • หน่วยโสตทํศนศึกษาจะให้บริการตามลําดับ ก่อน/หลัง ของการส่งเเบบฟอร์มที่ ผ่านการอนุมัติเเล้ว
   ผู้ขอใช้บริการกรุณาอ่านรายละเอียดการขอใช้บริการ
   ก่อนหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 84860 84861
   dowload
แบบฟอร์มขอใช้ผลิตสื่อโสตทัศน์
 (FM-ARTS/AV-001-01)