ฟ 1
บทความความรู้

1

งานบริการผลิตสื่อโสต

บริการตัดต่อ แปลงสัญญาณภาพ/เสียง 

1
 

- ตัดต่อเสียงจาก Cassette/ CD/VCD/ DVD บันทึกลงเทป Cassette /CD/DVD
- ตัดต่อวีดิทัศน์ และบันทึกลงแผ่น VDO(VHS)/VCD/DVD
- แปลงสัญญาณเสียงเป็นมีเดียไฟล์
- แปลงสัญญาณวีดิทัศน์เป็นมีเดียไฟล์ 

 

บริการทำสำเนา

    1 1
    
 - ทำสำเนา CD/ VCD/ DVD
 - ตัดต่อวีดิทัศน์ และบันทึกลงแผ่น VDO(VHS)/VCD/DVD
     - แปลงสัญญาณเสียงเป็นมีเดียไฟล์
     - แปลงสัญญาณวีดิทัศน์เป็นมีเดียไฟล์