สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

รายวิชา

1. โปรแกรมปกติ

วิชาบังคับเอก
24 หน่วยกิต
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4
Italian IV
3 (2-2-5)
2234214* การพูดภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมอิตาเลียน
Italian Speaking and Italian Culture
3 (3–0-6)
2234301 ภาษาอิตาเลียน 5
Italian V
3 (2-2-5)
2234302 ภาษาอิตาเลียน 6
Italian VI
3 (2-2-5)
2234314* การเขียนภาษาอิตาเลียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Italian Writing and Critical Thinking
3 (3–0-6)
2234370 ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน
Background for Studying Italian Art and Literature
3 (3–0-6)
2234373 การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์
Italian Critical Reading
3 (3-0-6)
2234499 การศึกษาอิสระ
Independent Study
3 (1–6-2)
รายวิชาเลือก
– แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 1
48 หน่วยกิต
– แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 2
27 หน่วยกิต
– แบบวิชาเอก – โท (วิชาเอก)
27 หน่วยกิต
2234206 ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน
The Sound System of Italian
3 (3-0-6)
2234211 แปลอิตาเลียนเบื้องต้น
Introduction to Italian Translation
3 (3-0-6)
2234218 ภาษาอิตาเลียนด้านศิลปะ
Italian for Art
3 (3-0-6)
2234250 อิตาลีปัจจุบัน
Italy Today
3 (3-0-6)
2234255 ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 1
Survey of Italian Civilization I
3 (3-0-6)
2234256 ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 2
Survey of Italian Civilization II
3 (3-0-6)
2234257* ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 3
Survey of Italian Civilization III
3 (3-0-6)
2234275* วรรณกรรมอิตาเลียนขั้นต้น
Introduction to Italian Literature
3 (3-0-6)
2234320* ภาษาอิตาเลียนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
Italian for Tourism and Hospitality
3 (3-0-6)
2234325 วรรณกรรมร้อยแก้วอิตาเลียนร่วมสมัย
Contemporary Italian Fiction
3 (3-0-6)
2234361 วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1
Italian Literary Masterpieces I
3 (3-0-6)
2234362 วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2
Italian Literary Masterpieces II
3 (3-0-6)
2234382 ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Art
3 (3-0-6)
2234385 ปริทัศน์ศิลปะอิตาเลียน
Survey of Italian Art
3 (3-0-6)
2234387 ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน
Italian Music and Opera
3 (3-0-6)
2234408 การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง
Advanced Italian Speaking
3 (3-0-6)
2234410 การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ
Italian Academic Writing
3 (3-0-6)
2234411 แปลอิตาเลียน – ไทย
Translation: Italian- Thai
3 (3-0-6)
2234412 แปลไทย – อิตาเลียน
Translation: Thai-Italian
3 (3-0-6)
2234418 ภาษาอิตาเลียนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
Italian for Business and Industrial Sectors
3 (3-0-6)
2234420* การศึกษาข้ามวัฒนธรรมอิตาเลียน-ไทยด้านการท่องเที่ยว
Italian-Thai Cross-Cultural Study in Tourism
3 (3-0-6)
2234422* การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงสร้างสรรค์
Italian Creative Writing
3 (3-0-6)
2234431 กวีนิพนธ์อิตาเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Poetry
3 (3-0-6)
2234441* วรรณกรรมการละครอิตาเลียนชิ้นเอก
Masterpieces of Italian Drama
3 (3-0-6)
2234455 ประวัติภาษาอิตาเลียน
History of Italian Language
3 (3-0-6)
2234459* ประวัติความคิดอิตาเลียน
History of Italian Ideas
3 (3-0-6)
2234465 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีอิตาเลียน
Selected Study in Italian Literature
3 (3-0-6)
2234484 ภาพยนตร์อิตาเลียน
Italian Films
3 (3-0-6)
2234491 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน
Selected Study in Italian Language and Culture
3 (3-0-6)
วิชาโท
21 หน่วยกิต

รายวิชาสำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่น ทั้งในคณะและต่างคณะเลือกเรียนเป็นวิชาโท 21 หน่วยกิต

วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1
Italian I
3 (2-3-4)
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2
Italian II
3 (2-3-4)
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3
Italian III
3 (2-3-4)
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4
Italian IV
3 (2-2-5)
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอก 9 หน่วยกิต

2.โปรแกรมเกียรตินิยม

แบบวิชาเอก-โท 72 หน่วยกิต
วิชาเอก 51 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
วิชาเลือก 27 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาเหมือนกับในโปรแกรมปกติ และเรียนรายวิชาเอกัตศึกษาหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และปริญญานิพนธ์ รวม 20 หน่วยกิต
2234591 เอกัตศึกษา 1
Independent Study I
3 (1-6-2)
2234592 เอกัตศึกษา 2
Independent Study II
3 (1-6-2)
2234593 เอกัตศึกษา 3
Independent Study III
3 (1-6-2)
2234594 เอกัตศึกษา 4
Independent Study IV
3 (1-6-2)
2234597 ปริญญานิพนธ์ 1
Senior Project I
4 หน่วยกิต
2234598 ปริญญานิพนธ์ 2
Senior Project II
4 หน่วยกิต
วิชาโท 21 หน่วยกิต
นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเอก ต้องเลือกเรียนวิชาโทสาขาอื่นที่เปิดสอนในคณะหรือนอกคณะ 21 หน่วยกิต

* เปิดรายวิชาใหม่