สาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

คำอธิบายรายวิชา

2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 3 (2-3-4)
ITALIAN I
ไวยากรณ์ขั้นต้น การสร้างทักษะด้านความเข้าใจในการอ่าน การฟัง และด้านการแสดงออกทางการพูด และการเขียน การออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะในระดับหน่วยเสียง พยางค์ และคำ
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 3 (2-3-4)
ITALIAN II
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต)
พื้นฐานทางไวยากรณ์ การพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน การฟัง และทักษะการแสดงออกทางการพูด และการเขียน การลงน้ำหนักและใช้ทำนองเสียงที่ถูกต้อง
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 3 (2-3-4)
ITALIAN III
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต)
หลักไวยากรณ์อิตาเลียน ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน โดยเน้นความรวดเร็วในการรับรู้และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 3 (2-2-5)
ITALIAN IV
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต)
ทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียนขั้นกลาง การฟังข้อความจากสถานการณ์จริง การพูดเพื่ออธิบาย การอ่านโดยใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อจับใจความ การเขียนโดยใช้ศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
2234206 ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SOUND SYS ITAL
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต)
ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน ได้แก่ สระ พยัญชนะ การลงเสียงเน้นหนัก และทำนองเสียง
สัทอักษรและการถอด เสียง การฝึกออกเสียง
2234211 แปลอิตาเลียนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
INTRO ITAL TRANSL
หลักเบื้องต้นในการแปลภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอิตาเลียน โดยเน้นความแตกต่างทางด้านโครงสร้างภาษา การใช้พจนานุกรม การฝึกแปลข้อความที่มีเนื้อหา และโครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน เน้นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2234214* การพูดภาษาอิตาเลียนและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3 (3-0-6)
ITAL SPEAK CULT
การสนทนาและอภิปรายในหัวข้อด้านวัฒนธรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชาวอิตาเลียน
2234218 ภาษาอิตาเลียนด้านศิลปะ 3 (3-0-6)
ITAL ART
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนศัพท์และสำนวนภาษาอิตาเลียนในวงการศิลปะ
2234250 อิตาลีปัจจุบัน 3 (3-0-6)
ITALY TODAY
สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลีโดยสังเขป ความเป็นมาของชาวอิตาเลียน ภาษาอิตาเลียน อุปนิสัย ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวอิตาเลียน การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2234255 ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 1 3 (3-0-6)
SURV ITAL CIV I
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการโดยเน้นการแสดงออกทางภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ในบริบทของการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณูปการต่อชาวโลก
2234256 ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 2 3 (3-0-6)
SURV ITAL CIV II
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงสมัยรวมประเทศ โดยเน้นการแสดงออกทางภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ในบริบทของการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณูปการต่อชาวโลก
2234257* ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 3 3 (3-0-6)
SURV ITAL CIV III
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแต่สมัยรวมประเทศถึงยุค “บูม เอโคนอมิโค” โดยเน้นการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและการเมือง
2234275* วรรณกรรมอิตาเลียนขั้นต้น 3 (3-0-6)
INTRO ITAL LIT
องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การเข้าถึง การวิเคราะห์ และการตีความตัวบท องค์ประกอบพื้นฐานของวัจนลีลาในวรรณคดีอิตาเลียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนและบทประพันธ์กับสังคม
2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 3 (2-2-5)
ITALIAN V
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234202 ภาษาอิตาเลียน 4
หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต)
ทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียนขั้นสูง การฟังข้อความจากสื่อต่าง ๆ การพูดเพื่อเล่าเรื่องการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนเชิงบรรยายและพรรณนา โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ และศัพท์สำนวนที่ถูกต้องและเหมาะสม
2234302 ภาษาอิตาเลียน 6 3 (2-2-5)
ITALIAN VI
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) ทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียนขั้นสูง การฟังข้อความที่มีประเด็นซับซ้อน การพูดเชิงอภิปรายและโต้แย้ง การอ่านและวิเคราะห์บทความ การเขียนเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะห์ โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องและศัพท์สำนวนที่หลากหลาย
2234314* การเขียนภาษาอิตาเลียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6)
ITAL WRIT CRIT THK
การเขียนเรียงความภาษาอิตาเลียนขนาดสั้น โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ ศัพท์และสำนวนที่เหมาะสม การฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2234320* ภาษาอิตาเลียนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3 (3-0-6)
ITAL TOUR HOSP
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการ ศัพท์และสำนวนภาษาอิตาเลียนที่เกี่ยวข้อง การฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจภาคบริการ
2234325 วรรณกรรมร้อยแก้วอิตาเลียนร่วมสมัย 3 (3-0-6)
CONTEM ITAL FICT
นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลียนร่วมสมัย เน้นประวัติและผลงานของนักเขียน การวิเคราะห์นวนิยายและเรื่องสั้นคัดสรร
2234361 วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1 3 (3-0-6)
ITAL LIT MAST I
วรรณกรรมเอกอิตาเลียนตั้งแต่ยุคแรกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่งและผลงาน แก่นเรื่อง เทคนิคการประพันธ์ ลักษณะเฉพาะ คุณค่า และอิทธิพล การอ่านบทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่งเป็นตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแต่ละยุคสมัย
2234362 วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2 3 (3-0-6)
ITAL LIT MAST II
วรรณกรรมเอกอิตาเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่งและผลงาน แก่นเรื่อง เทคนิคการประพันธ์ ลักษณะเฉพาะ คุณค่า และอิทธิพล การอ่านบทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่งเป็นตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแต่ละยุคสมัย
2234370 ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3 (3-0-6)
BKGD ITAL ART LIT
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) ภูมิหลังทางเทพปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิลในงานศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน การนำความรู้ไปประยุกต์ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน
2234373 การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์ 3 (3-0-6)
ITAL CRIT READ
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ วิธีอ่านและตีความตัวบทลักษณะต่าง ๆ และบทคัดสรรจากวรรณกรรมอิตาเลียน
2234382 ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
MOD ITAL ART
ศิลปะอิตาเลียนสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ศิลปินและกระแสศิลปะสำคัญ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอิตาเลียนกับสังคม ศิลปะอิตาเลียนในบริบททางวัฒนธรรมยุคใหม่
2234385 ปริทัศน์ศิลปะอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SURV ITAL ART
พัฒนาการศิลปะอิตาเลียนตั้งแต่ยุคกลางจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชีวิตและผลงานของศิลปินเอกด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ลักษณะเด่นของศิลปะในแต่ละยุคสมัย
2234387 ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน 3 (3-0-6)
ITAL MUS OP
ประวัติ รูปแบบ และลักษณะของดนตรีอิตาเลียน โดยเน้นอุปรากรยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์ท่วงทำนอง “อาเรีย” จากผลงานที่คัดสรร การอ่าน “ลิเบรตติ” ประวัติดนตรี และชีวประวัติของนักดนตรี
2234408 การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง 3 (3-0-6)
ADV ITAL SPEAK
การฝึกสนทนา อภิปราย และวิจารณ์ในหัวข้อต่างๆ การเสนอความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
2234410 การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
ITAL ACAD WRIT
หลักการเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอความคิดเชิงวิเคราะห์ การฝึกเขียนรายงานเชิงวิชาการ
2234411 แปลอิตาเลียน-ไทย 3 (3-0-6)
TRANSL ITAL-TH
ทฤษฎีการแปล การฝึกแปลข้อความจากภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาไทย โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปล
2234412 แปลไทย-อิตาเลียน 3 (3-0-6)
TRANSL TH-ITAL
การฝึกแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอิตาเลียน โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปล
2234418 ภาษาอิตาเลียนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
ITAL BUS INDUS
การใช้ภาษาอิตาเลียนในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ ศัพท์ สำนวน รูปแบบประโยค ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ วิธีการดำเนินธุรกิจของชาวอิตาเลียน วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในการติดต่อทางธุรกิจกับชาวอิตาเลียน
2234420* การศึกษาข้ามวัฒนธรรมอิตาเลียน-ไทยด้านการท่องเที่ยว 3 (3-0-6)
ITAL-TH CULT TOUR
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมอิตาเลียน-ไทยและประเด็นต่างวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การใช้ศัพท์และสำนวนในการให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต จรรยาบรรณวิชาชีพ
2234422* การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6)
ITAL CREAT WRIT
การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อต่าง ๆ เน้นวัจนลีลาในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
2234431 กวีนิพนธ์อิตาเลียนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
MOD ITAL POET
การวิเคราะห์รูปแบบ แก่นเรื่อง ศิลปะการประพันธ์และแนวคิดจากบทกวีสมัยใหม่คัดสรร
2234441* วรรณกรรมการละครอิตาเลียนชิ้นเอก 3 (3-0-6)
MAST ITAL DRAM
วรรณกรรมการละครอิตาเลียนชิ้นเอก คอมเมเดีย เดล ลาร์เต คุณค่าทางวรรณกรรม สังคม การเมือง ปรัชญา และศิลปะของบทละครคัดสรร ประเด็นด้านศีลธรรมจากบทละครคัดสรร
2234455 ประวัติภาษาอิตาเลียน 3 (3-0-6)
HIST ITAL LANG
ประวัติและพัฒนาการสำคัญของภาษาอิตาเลียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอิตาเลียนกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สังคม และการเมือง
2234459* ประวัติความคิดอิตาเลียน 3 (3-0-6)
HIST ITAL IDEA
รากฐานทางความคิดอิตาเลียน นักคิดคนสำคัญของอิตาลีและพัฒนาการทางความคิดจากยุคกลางถึงยุคปัจจุบัน อิทธิพลของความคิดเหล่านั้นต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งศาสตร์และศิลป์ คุณูปการที่มีต่ออารยธรรมตะวันตก
2234465 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SEL STUD ITAL LIT
บทประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง นักเขียน หรือความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่สำคัญในวรรณคดีอิตาเลียน
2234484 ภาพยนตร์อิตาเลียน 3 (3-0-6)
ITALIAN FILMS
พัฒนาการภาพยนตร์อิตาเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องเอกของอิตาลี วิวัฒนาการของภาพยนตร์อิตาเลียนในบริบทด้านศิลปะ สังคม และการเมือง
2234491 การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SEL STUD ITAL LANG
การศึกษาวิเคราะห์ในหัวข้อเฉพาะเรื่องด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์หรือปรัชญาของอิตาลี
2234499 การศึกษาอิสระ 3 (1-6-2)
INDEP STUDY
การค้นคว้าและเสนอผลงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตาเลียนตามความสนใจของแต่ละบุคคล
2234591 เอกัตศึกษา 1 3 (1-6-2)
INDEPT STUD I
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจด้านภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตาเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
2234592 เอกัตศึกษา 2 3 (1-6-2)
INDEPT STUD II
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจด้านภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตาเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
2234593 เอกัตศึกษา 3 3 (1-6-2)
INDEPT STUD III
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจด้านภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตาเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้
2234594 เอกัตศึกษา 4 3 (1-6-2)
INDEPT STUD IV
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจด้านภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรมอิตาเลียนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ
2234597 ปริญญานิพนธ์ 1 4 หน่วยกิต
Senior Project I
2234598 ปริญญานิพนธ์ 2 4 หน่วยกิต
Senior Project II

* เปิดรายวิชาใหม่