สิ่งพิมพ์และผลงานคณาจารย์

พูดอิตาเลียน (A Viva Voce)

โดย รองศาสตราจารย์ชัตสุณี สินธุสิงห์

เป็นตำราเรียนภาษาอิตาเลียนเบื้องต้นซึ่งเน้นหนักทางการพูด ประกอบด้วยศัพท์ และสำนวนตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและบทเรียนทางไวยากรณ์เท่าที่จำเป็น โดยมุ่งที่การเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานของประโยคให้สามารถนำไปใช้การได้จริง