หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551

  • จำนวนหน่วยกิตรวมเฉพาะสาขา 71 หน่วยกิต
  • สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน แบบวิชาเอกเดี่ยว ซึ่งแยกออกเป็น เอกเดี่ยวแบบที่ 1 และ เอกเดี่ยวแบบที่ 2 และ แบบวิชาเอก-โท สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ดังนี้
แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 1 71 หน่วยกิต
วิชาเอก 71 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา
47 หน่วยกิต
– หน่วยกิต
แบบวิชาเอกเดี่ยวแบบที่ 2 71 หน่วยกิต
วิชาเอก 71 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา
วิชาเลือกนอกสาขา
27 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกนอกสาขา 20 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาต่างสาขาวิชาในคณะอักษรศาสตร์ และรายวิชาในคณะอื่น ๆ (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์) 20 หน่วยกิต ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน
แบบวิชาเอก-โท 71 หน่วยกิต
วิชาเอก 51 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
24 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
วิชาโท ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
นิสิตเอกวิชาภาษาอิตาเลียนที่เลือกเรียนแบบเอก-โท ต้องเรียนวิชาโทสาขาอื่นสาขาวิชาเดียวจากในคณะหรือนอกคณะอีกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
วิชาโท สำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 20 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
วิชาเลือก 5 หน่วยกิต
ทั้งนี้ นิสิตที่เรียนสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเป็นวิชาเอกหรือวิชาโท ต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชา เลือกภาษาต่างประเทศ (หมวดการศึกษาทั่วไป) 3 รายวิชาต่อไปนี้
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1
Italian I
3 (2-3-4)
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2
Italian II
3 (2-3-4)
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3
Italian III
3 (2-3-4)

รายวิชา

หมายเหตุ วิชาเอกทุกแบบการศึกษา มีวิชาบังคับ และ วิชาเลือกในสาขาเหมือนกันทุกประการ

วิชาบังคับเอก
24 หน่วยกิต
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4
Italian IV
3 (3-0-6)
2234250 * อิตาลีปัจจุบัน
Italy Today
3 (3-0-6)
2234300 * วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน
Italian Morphology and Syntax
3 (3-0-6)
2234301 * ภาษาอิตาเลียน 5
Italian V
3 (3-0-6)
2234302 * ภาษาอิตาเลียน 6
Italian VI
3 (3-0-6)
2234370 * ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน
Background for Studying Italian Art and Literature
3 (3–0-6)
2234373 * การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์
Italian Critical Reading
3 (3-0-6)
2234499 การศึกษาอิสระ
Independent Study
3 (3–0-6)
รายวิชาเลือก
27 หน่วยกิต
2234206 * ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน
The Sound System of Italian
3 (3-0-6)
2234211 * แปลอิตาเลียนเบื้องต้น
Introduction to Italian Translation 3
3 (3-0-6)
2234218 * ภาษาอิตาเลียนด้านศิลปะ
Italian for Art
3 (3-0-6)
2234255 * ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 1
Survey of Italian Civilization I
3 (3-0-6)
2234256 * ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 2
Survey of Italian Civilization II
3 (3-0-6)
2234316 * ภาษาอิตาเลียนสำหรับการท่องเที่ยว 1
Italian for Tourism I
3 (3-0-6)
2234325 * วรรณกรรมร้อยแก้วอิตาเลียนร่วมสมัย
Contemporary Italian Fiction
3 (3-0-6)
2234361 * วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1
Italian Literary Masterpieces I
3 (3-0-6)
2234362 * วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2
Italian Literary Masterpieces II
3 (3-0-6)
2234371 * วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน
Techniques for Studying Italian Literature
3 (3-0-6)
2234382 * ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Art
3 (3-0-6)
2234385 ปริทัศน์ศิลปะอิตาเลียน
Survey of Italian Art
3 (3-0-6)
2234387 * ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน
Italian Music and Opera
3 (3-0-6)
2234408 * การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง
Advanced Italian Speaking
3 (3-0-6)
2234410 * การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ
Italian Academic Writing
3 (3-0-6)
2234411 * แปลอิตาเลียน – ไทย
Translation: Italian-Thai
3 (3-0-6)
2234412 * แปลไทย – อิตาเลียน
Translation: Thai-Italian
3 (3-0-6)
2234416 * ภาษาอิตาเลียนสำหรับการท่องเที่ยว 2
Italian for Tourism II
3 (3-0-6)
2234418 * ภาษาอิตาเลียนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
Italian for Business and Industrial Sectors
3 (3-0-6)
2234431 * กวีนิพนธ์อิตาเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Poetry
3 (3-0-6)
2234445 * การละครอิตาเลียนสมัยใหม่
Modern Italian Theatre
3 (3-0-6)
2234455 * ประวัติภาษาอิตาเลียน
History of Italian Language
3 (3-0-6)
2234458 * ประวัติความคิดอิตาเลียน
History of Italian Thoughts
3 (3-0-6)
2234465 * การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีอิตาเลียน
Selected Study in Italian Literature
3 (3-0-6)
2234484 * ภาพยนตร์อิตาเลียน
Italian Films
3 (3-0-6)
2234491 * การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน
Selected Study in Italian Language and Culture
3 (3-0-6)
วิชาโท ไม่น้อยกว่า
20 หน่วยกิต

รายวิชาสำหรับนิสิตวิชาเอก สาขาอื่นทั้งในคณะและต่างคณะเลือกเรียนเป็นวิชาโท 20 หน่วยกิต

วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1
Italian I
3 (3-0-6)
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2
Italian II
3 (3-0-6)
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3
Italian III
3 (3-0-6)
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4
Italian IV
3 (3-0-6)
2234250 อิตาลีปัจจุบัน
Italy Today
3 (3–0-6)
วิชาเลือก
5-6 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของวิชาเอกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก
2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่สอง
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาแรก
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 2-5 หน่วยกิต
รวม 5-8 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่สอง
2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 3 หน่วยกิต
2234250 อิตาลีปัจจุบัน 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 2-5 หน่วยกิต
รวม 9-12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาแรก
2234300 วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน 3 หน่วยกิต
2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 3 หน่วยกิต
2234370 ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 3-6 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 2-5 หน่วยกิต
รวม 12-15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่สอง
2234302 ภาษาอิตาเลียน 6 3 หน่วยกิต
2234373 การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์ 3 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 9-12 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 2-5 หน่วยกิต
รวม 15-18 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาแรก
2234499 การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกในสาขา 9-12 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 2-5 หน่วยกิต
รวม 12-15 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่สอง
วิชาเลือกในสาขา 9-12 หน่วยกิต
วิชาเลือกนอกสาขา 2-5 หน่วยกิต
รวม 9-15 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 3 (2-3-4)
ITALIAN I
ไวยากรณ์ขั้นต้น การสร้างทักษะด้านความเข้าใจในการอ่าน การฟัง และด้านการแสดงออกทางการพูดและการเขียน การออกเสียงที่ถูกต้องโดยเฉพาะในระดับหน่วยเสียง พยางค์ และคำ
2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 3 (2-3-4)
ITALIAN II
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234101 ภาษาอิตาเลียน 1 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) พื้นฐานทางไวยากรณ์ การพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่าน การฟัง และทักษะการแสดงออกทางการพูด และการเขียน การลงน้ำหนักและใช้ทำนองเสียงที่ถูกต้อง
2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 3 (2-3-4)
ITALIAN III
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234102 ภาษาอิตาเลียน 2 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) หลักไวยากรณ์อิตาเลียน ฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนโดยเน้นความรวดเร็วในการรับรู้และความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
2234202* ภาษาอิตาเลียน 4 3 (3-0-6)
ITALIAN IV
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234201 ภาษาอิตาเลียน 3 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) ทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียนขั้นกลาง การฟังข้อความจากสถานการณ์จริง การพูดเพื่ออธิบาย การอ่านโดยใช้กลวิธีต่างๆเพื่อจับใจความ การเขียนโดยใช้ศัพท์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
2234206* ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SOUND SYS ITAL
ระบบเสียงภาษาอิตาเลียน ได้แก่ สระ พยัญชนะ การลงเสียงเน้นหนัก และทำนองเสียง สัทอักษรและการถอดเสียง การฝึกออกเสียง
2234211* แปลอิตาเลียนเบื้องต้น 3 (3-0-6)
INTRO ITAL TRANSL
หลักเบื้องต้นในการแปลภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอิตาเลียน โดยเน้นความแตกต่างทางด้านโครงสร้างภาษา การใช้พจนานุกรม การฝึกแปลข้อความที่มีเนื้อหาและโครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน เน้นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2234218* ภาษาอิตาเลียนด้านศิลปะ 3 (3-0-6)
ITAL ART
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและศิลปะประยุกต์ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศัพท์และสำนวนภาษาอิตาเลียนในวงการศิลปะ
2234250* อิตาลีปัจจุบัน 3 (3-0-6)
ITALY TODAY
สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลีโดยสังเขป ความเป็นมาของชาวอิตาเลียน ภาษาอิตาเลียน อุปนิสัย ความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวอิตาเลียน การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2234255* ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 1 3 (3-0-6)
SURV ITAL CIV I
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ โดยเน้นการแสดงออกทางภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ในบริบทของการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณูปการต่อชาวโลก
2234256* ปริทัศน์อารยธรรมอิตาเลียน 2 3 (3-0-6)
SURV ITAL CIV II
วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และสังคมของประเทศอิตาลีตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงสมัยรวมประเทศ โดยเน้นการแสดงออกทางภูมิปัญญาและงานสร้างสรรค์ในบริบทของการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง คุณูปการต่อชาวโลก
2234300* วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน 3 (3-0-6)
ITAL MORPH SYN
ลักษณะ ความหมาย และหน้าที่ของคำชนิดต่างๆ ส่วนประกอบของประโยค ประโยคความเดียว ความรวม และความซ้อน การวิเคราะห์และสร้างประโยค
2234301* ภาษาอิตาเลียน 5 3 (3-0-6)
ITALIAN V
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234202 ภาษาอิตาเลียน 4 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) ทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียนขั้นสูง การฟังข้อความจากสื่อต่างๆ การพูดเพื่อเล่าเรื่อง การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ การเขียนเชิงบรรยายและพรรณนา โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์และศัพท์สำนวนที่ถูกต้องและเหมาะสม
2234302* ภาษาอิตาเลียน 6 3 (3-0-6)
ITALIAN VI
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234301 ภาษาอิตาเลียน 5 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) ทักษะการใช้ภาษาอิตาเลียนขั้นสูง การฟังข้อความที่มีประเด็นซับซ้อน การพูดเชิงอภิปรายและโต้แย้ง การอ่านและวิเคราะห์บทความ การเขียนเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะห์โดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องและศัพท์สำนวนที่หลากหลาย
2234316* ภาษาอิตาเลียนสำหรับการท่องเที่ยว 1 3 (3-0-6)
ITAL TOUR I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในวงการท่องเที่ยวและในการจัดบริการนำเที่ยวในประเทศไทยและประเทศอิตาลี
2234325* วรรณกรรมร้อยแก้วอิตาเลียนร่วมสมัย 3 (3-0-6)
CONTEM ITAL FICT
นวนิยายและเรื่องสั้นอิตาเลียนร่วมสมัย เน้นประวัติและผลงานของนักเขียน การวิเคราะห์นวนิยายและเรื่องสั้นคัดสรร
2234361* วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 1 3 (3-0-6)
ITAL LIT MAST I
วรรณกรรมเอกอิตาเลียนตั้งแต่ยุคแรกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่งและผลงาน แก่นเรื่อง เทคนิคการประพันธ์ ลักษณะเฉพาะ คุณค่าและอิทธิพล การอ่านบทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่งเป็นตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแต่ละยุคสมัย
2234362* วรรณกรรมเอกอิตาเลียน 2 3 (3-0-6)
ITAL LIT MAST II
วรรณกรรมเอกอิตาเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังทาง ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ผู้แต่งและผลงาน แก่นเรื่อง เทคนิคการ ประพันธ์ ลักษณะเฉพาะ คุณค่าและอิทธิพล การอ่านบทวรรณกรรมเอกคัดสรรซึ่ง เป็นตัวแทนความเคลื่อนไหวทางวรรณคดีแต่ละยุคสมัย
2234370* ภูมิหลังเพื่อการศึกษาศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน 3 (3-0-6)
BKGD ITAL ART LIT
ภูมิหลังทางเทพปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิลในงานศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน การนำความรู้ไปประยุกต์ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ศิลปะและวรรณคดีอิตาเลียน
2234371* วิธีการศึกษาวรรณคดีอิตาเลียน 3 (3-0-6)
TECH STUD ITAL LIT
องค์ประกอบของวรรณกรรมชนิดต่าง ๆ การเข้าถึง การวิเคราะห์ และการตีความตัวบท การใส่ข้อมูลเชิงจิตวิทยาโดยผู้เขียนหรือกวี ความสัมพันธ์ระหว่างบทประพันธ์กับสังคม
2234373* การอ่านภาษาอิตาเลียนเชิงวิจารณ์ 3 (3-0-6)
ITAL CRIT READ
หลักการอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ วิธีอ่านและตีความตัวบทลักษณะต่างๆ และบทคัดสรรจากวรรณกรรมอิตาเลียน
2234382* ศิลปะอิตาเลียนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
MOD ITAL ART
ศิลปะอิตาเลียนสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ศิลปินและกระแสศิลปะสำคัญ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะอิตาเลียนกับสังคม ศิลปะอิตาเลียนในบริบททางวัฒนธรรมยุคใหม่
2234385 ปริทัศน์ศิลปะอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SURV ITAL ART
พัฒนาการศิลปะอิตาเลียนตั้งแต่ยุคกลางจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ชีวิตและผลงานของศิลปินเอกด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ลักษณะเด่นของศิลปะในแต่ละยุคสมัย
2234387* ดนตรีและโอเปราอิตาเลียน 3 (3-0-6)
ITAL MUS OP
ประวัติ รูปแบบ และลักษณะของดนตรีอิตาเลียน โดยเน้นอุปรากรยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 การวิเคราะห์ท่วงทำนอง “อาเรีย” จากผลงานที่คัดสรร การอ่าน “ลิเบรตติ” ประวัติดนตรี และชีวประวัติของนักดนตรี
2234408* การพูดภาษาอิตาเลียนขั้นสูง 3 (3-0-6)
ADV ITAL SPEAK
การฝึกสนทนา อภิปราย และวิจารณ์ในหัวข้อต่างๆ การเสนอความคิดและข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การกล่าวสุนทรพจน์
2234410* การเขียนภาษาอิตาเลียนเชิงวิชาการ 3 (3-0-6)
ITAL ACAD WRIT
หลักการเขียนเชิงวิชาการ การนำเสนอความคิดเชิงวิเคราะห์ การฝึกเขียนรายงานเชิงวิชาการ
2234411* แปลอิตาเลียน-ไทย 3 (3-0-6)
TRANSL ITAL-TH
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234211 แปลภาษาอิตาเลียนเบื้องต้น หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) ทฤษฎีการแปล การฝึกแปลข้อความจากภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาไทย โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปล
2234412* แปลไทย-อิตาเลียน 3 (3-0-6)
TRANSL TH-ITAL
(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2234211 แปลภาษาอิตาเลียนเบื้องต้น หรือรายวิชาที่คณะอนุญาต) การฝึกแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอิตาเลียน โดยเน้นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปล
2234416* ภาษาอิตาเลียนสำหรับการท่องเที่ยว 2 3 (3-0-6)
ITAL TOUR II
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศอิตาลีและประเทศไทย ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต
2234418* ภาษาอิตาเลียนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
ITAL BUS INDUS
การใช้ภาษาอิตาเลียนในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ ศัพท์ สำนวน รูปแบบประโยค ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ วิธีการดำเนินธุรกิจของชาวอิตาเลียน วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องในการติดต่อทางธุรกิจกับชาวอิตาเลียน
2234431* กวีนิพนธ์อิตาเลียนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
MOD ITAL POET
การวิเคราะห์รูปแบบ แก่นเรื่อง ศิลปะการประพันธ์และแนวคิดจากบทกวีสมัยใหม่คัดสรร
2234445* การละครอิตาเลียนสมัยใหม่ 3 (3-0-6)
MOD ITAL THEAT
คอมเมเดีย เดล ลาร์เต การปฏิรูปการละคร อุปรากร และ “โอเปเร็ตตา” ละครสะท้อนสังคมในคริสต์ศตวรรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน
2234455* ประวัติภาษาอิตาเลียน 3 (3-0-6)
HIST ITAL LANG
ประวัติและพัฒนาการสำคัญของภาษาอิตาเลียน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอิตาเลียนกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สังคม และการเมือง
2234458* ประวัติความคิดอิตาเลียน 3 (3-0-6)
HIST ITAL THOUGHT
รากฐานทางความคิดอิตาเลียนจากยุคโรมัน ความคิดของนักปราชญ์ที่สำคัญของอิตาลีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงสมัยปัจจุบัน อิทธิพลของความคิดเหล่านั้นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและวรรณคดีในประเทศอิตาลีและประเทศอื่นๆ
2234465* การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวรรณคดีอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SEL STUD ITAL LIT
บทประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง นักเขียน หรือความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมที่สำคัญในวรรณคดีอิตาเลียน
2234484* ภาพยนตร์อิตาเลียน 3 (3-0-6)
ITALIAN FILMS
พัฒนาการภาพยนตร์อิตาเลียนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน การวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่องเอกของอิตาลี วิวัฒนาการของภาพยนตร์อิตาเลียนในบริบทด้านศิลปะ สังคม และการเมือง
2234491* การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียน 3 (3-0-6)
SEL STUD ITAL LANG
การศึกษาวิเคราะห์ในหัวข้อเฉพาะเรื่องด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์ หรือปรัชญาของอิตาลี
2234499 การศึกษาอิสระ 3 (3-0-6)
INDEP STUDY
การค้นคว้าและเสนอผลงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษา วรรณคดี หรือวัฒนธรรม
อิตาเลียนตามความสนใจของแต่ละบุคคล