FAQs

Frequently Asked Questions

Q: นิสิตที่เลือกภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท จะต้องลงทะเบียนทั้งหมดกี่หน่วยกิต

A: นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท (ทั้งนิสิตคณะอักษรศาสตร์ และนิสิตนอกคณะ) จะต้องลงทะเบียนให้ครบ 18 หน่วยกิต (6 รายวิชา)


Q: ในการลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ เป็นวิชาโท นิสิตจะต้องเรียนรายวิชาใดมาก่อนหรือไม่ (ประเด็นวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนก่อน)

A: รายวิชาต่าง ๆ 6 รายวิชาต่อไปนี้ที่นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาโทได้ นิสิตจะต้องสอบผ่านรายวิชา 2202112 ภาษาอังกฤษ (English I) หรือ 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 (Experiential Eng II) ก่อน:

1) 2202201 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Oral Skills)
2) 2202202 เรียงความอังกฤษ 1 (English Composition I)
3) 2202208 การสนทนาและอภิปรายภาษาอังกฤษ (English Conversation and Discussion)
4) 2202217 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading Skills)
5) 2202224 ระบบเสียงและโครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น (Introduction to English Sound System and Structure)
6) 2202304 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (English Business Writing)

สำหรับรายวิชาสายวรรณคดี
รายวิชาสายวรรณคดี 6 รายวิชาต่อไปนี้ ไม่ได้กำหนดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านก่อน
1) 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น (Intro Stud Eng Lit)
2) 2202263 ภูมิหลังทางเทวตำนานและคัมภีร์ไบเบิลในวรรณกรรมอังกฤษ (Myth Bibl Eng Lit)
3) 2202265 วรรณกรรมอังกฤษเชิงวิจักษ์ (Eng Lit App)
4) 2202266 ภูมิหลังของวรรณคดีอังกฤษ (Bkgd Brit Lit)
5) 2202267 ภูมิหลังของวรรณคดีอเมริกัน (Bkgd Am Lit)
6) 2202365 วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษยอดนิยม (Pop Fict Eng)


Q: เริ่มเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโทในปี 2 ควรเรียนวิชาใดดี

A: วิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ในปี 2 มีดังนี้

 1. วิชาสายทักษะ
  • 2202202 เรียงความอังกฤษ 1
   • วิชานี้เป็นรายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนที่จะลงเรียนรายวิชาต่อไปนี้ คือ

1) รายวิชา 2202302 เรียงความอังกฤษ 2

2) รายวิชา 2202401 การเขียนเชิงสร้างสรรค์

หากนิสิตสนใจลงเรียนรายวิชา 2202405 การเขียนรายงานการค้นคว้า จะต้องสอบผ่านทั้งวิชา 2202202 เรียงความอังกฤษ 1 และ 2202302 เรียงความอังกฤษ 2 ก่อน

 • 2202217 ทักษะการอ่านอังกฤษ (Eng Read Skills)

  • วิชานี้เป็นรายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนที่จะลงเรียนรายวิชา 2202317 ทักษะการอ่านอังกฤษเชิงวิจารณ์ ต่อไปในปี 3 หรือ 4
 • 2202201 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • วิชานี้เปิดสอนทั้งภาคการศึกษาต้น และปลาย
 • 2202208 การสนทนาและอภิปรายภาษาอังกฤษ (Eng Conver Disc)

  • วิชานี้เปิดสอนทั้งภาคการศึกษาต้น และปลาย
  • หากนิสิตสนใจลงเรียนรายวิชา 2202408 การปราศรัยในที่ชุมชน(ซึ่งเปิดสำหรับนิสิตปี 4 ภาคการศึกษาต้น) นิสิตต้องลงวิชา 2202201 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ก่อน

ความแตกต่างระหว่างรายวิชา 2202201 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ กับ 2202208 การสนทนาและอภิปรายภาษาอังกฤษ รายวิชาแรกจะเน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนในบริบททางวิชาการ เช่น การฝึก note-takingการฟังและพูดที่มีเนื้อหาทางวิชาการ และการนำเสนองานทางวิชาการ ส่วนรายวิชาที่สองเป็นการฝึกฝนการสนทนาและอภิปรายภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. วิชาสายภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ
  • 2202224 ระบบเสียงและโครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น
   • วิชานี้เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาต้น
   • วิชานี้เป็นรายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนที่จะลงเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

2202324 สัทศาสตร์เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ

2202326 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

2202327 อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2202328ปริจเฉทภาษาอังกฤษ

2202421 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ

 1. วิชาสายวรรณคดี
  • 2202265 วรรณกรรมอังกฤษเชิงวิจักษ์
   • วิชานี้เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาปลาย
   • วิชานี้เหมาะกับนิสิตที่ต้องการความรู้เบื้องต้นในการอ่านและการชื่นชมตัวบทวรรณคดี แต่ไม่เน้นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง นิสิตที่สนใจลงเรียนวิชานี้ ควรมีความสามารถในการอ่านและเขียนที่ดีพอสมควร เป็นวิชาที่น่าจะลงในปีที่ 3 และ 4 หลังจากที่นิสิตได้ลงเรียนวิชาสายทักษะไปบ้างแล้ว
   • ถ้านิสิตสนใจลงวิชาต่าง ๆ ในสายวรรณคดีต่อไป นิสิตควรเลือกเรียนวิชา 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น
  • 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น
   • วิชานี้เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาต้น
   • วิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานของสายวรรณคดี มีเนื้อหาที่เข้มข้น และเป็นรายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนที่จะลงเรียนวิชาวรรณคดีอื่น ๆ ทุกวิชา ยกเว้น

2202263 ภูมิหลังทางเทวตำนานและคัมภีร์ไบเบิลในวรรณกรรมอังกฤษ

2202266 ภูมิหลังของวรรณคดีอังกฤษ

2202267 ภูมิหลังของวรรณคดีอเมริกัน

 1. วิชาสายแปล
 • 2202124 แปลอังกฤษขั้นต้น
  • สำหรับนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร์ที่จะเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท

Q :  นอกจากรายวิชาสายทักษะที่กล่าวมาในข้อ 1 แล้วมีวิชาทักษะใดที่นิสิตสามารถลงได้อีก

A :  รายวิชา 2202304 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

-    หากนิสิตสนใจวิชานี้จะต้องสอบผ่านวิชา 2202112  ภาษาอังกฤษ  2  หรือ 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 ก่อน

-    วิชานี้สอนการเขียนจดหมายทางธุรกิจ ประวัติการศึกษาและการทำงาน บันทึกข้อความ รายงานการประชุม

-    นิสิตควรจะเรียนวิชานี้ในปี 3 หรือ 4 หลังจากนิสิตได้เรียนวิชาทางการเขียนมาหลายวิชาแล้ว และมีทักษะในการเขียนพอสมควร


Q:   นอกจากรายวิชาแปลในข้อ 4  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาแปลขั้นสูงวิชาใดได้บ้าง

A :   นิสิตโทวิชาภาษาอังกฤษที่สนใจเรียนรายวิชาในสายการแปลระดับสูงจะต้องลงเรียนวิชา2202124 แปลอังกฤษขั้นต้น เป็นพื้นฐานก่อน

รายวิชาสายการแปลที่นิสิตสามารถลงเรียนได้หลังจากการสอบผ่านวิชา2202124 แปลอังกฤษขั้นต้นมีดังต่อไปนี้

2202313  แปลอังกฤษ-ไทย

2202314  แปลไทย-อังกฤษ 1

2202414  แปลไทย-อังกฤษ 2

ซึ่งเป็นวิชาต่อจาก 2202314 เหมาะสำหรับนิสิตปี 4 ที่มีความสามารถในการแปลไทย –อังกฤษดีพอสมควร (ต้องได้เกรดรายวิชา 2202314 ไม่ต่ำกว่า B)


Q:  ภาควิชาฯ เปิดรายวิชาใดให้กับนิสิตโทวิชาภาษาอังกฤษเป็นพิเศษหรือเปล่า

A:   รายวิชาที่ภาควิชาฯ เปิดให้ลงเฉพาะนิสิตโทอังกฤษ คือ

2202265 วรรณกรรมอังกฤษเชิงวิจักษ์

 • วิชานี้เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาปลาย

-    วิชานี้เหมาะกับนิสิตที่ไม่สนใจเรียนวิชาต่าง ๆ ในสายวรรณคดี แต่ต้องการมีพื้นฐานความรู้ทางวรรณกรรมอังกฤษในเชิงวิจักษ์ เนื้อหาของวิชานี้จะไม่เข้มข้นเท่ากับ 2202234 การศึกษาวรรณกรรมอังกฤษเบื้องต้น

2202365 วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษยอดนิยม

 • วิชานี้เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาปลาย
  • หากนิสิตต้องการเรียนรายวิชานี้ ขอแนะนำให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2202265วรรณกรรมอังกฤษเชิงวิจักษ์ ก่อนเพื่อจะได้มีพื้นฐานความเข้าใจการอ่านและการวิเคราะห์วรรณกรรมเบื้องต้นก่อน

Q:  ในการเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในปี 3 และ 4 ควรคำนึงถึงปัจจัยได้บ้าง

A :  ประการแรกนิสิตคงต้องตอบคำถามว่าสนใจเรียนวิชาในสายใดบ้าง (สายทักษะ สายการแปล สายภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และสายวรรณคดี) และต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาโทไปเพื่ออะไร (เช่น เพื่อประกอบอาชีพหรือเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท)

ประการที่ 2 นิสิตจะต้องระมัดระวังไม่ให้เวลาเรียน และวันเวลาสอบของรายวิชาต่าง ๆ ซ้อนกัน อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถย้ายเวลาเรียน และวันเวลาสอบให้นิสิตได้

ประการที่ 3 ขอให้นิสิตตรวจดูให้รอบคอบว่า รายวิชาที่นิสิตสนใจลงเรียนมีรายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน (prerequisite)หรือไม่ ถ้ามี นิสิตลงเรียนวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อนแล้วหรือยัง

ประการที่ 4มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรหัสรายวิชา คือ รายวิชา 22023xxและ 22024xxควรเรียนในปี 3 และปี 4 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับ นิสิตนอกคณะภาควิชาฯ อนุโลมให้นับรวมรายวิชา 2202124 แปลอังกฤษขั้นต้น ด้วยได้


Q :   ในคำอธิบายรายวิชา รายวิชาที่กำหนดเงื่อนไขรายวิชาไว้ว่า “เป็นรายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2202112 ภาษาอังกฤษ 2 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน” นั้น นิสิตโทภาษาอังกฤษต่างคณะที่ไม่ได้เรียนวิชา 2202112 จะทำอย่างไรดี

A :   รายวิชาภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาเปิดสอนเป็นรายวิชาบังคับให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในคณะต่าง ๆ ได้แก่ วิชา 5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 และวิชา 5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 สามารถเทียบเท่ากับวิชา 2202111 ภาษาอังกฤษ 1 และวิชา 2202112 ภาษาอังกฤษ 2 ของภาควิชาภาษาอังกฤษตามลำดับ


อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโท

หากนิสิตอ่านข้อมูลข้างต้นแล้ว มีคำถามหรือข้อสงสัยขอให้ติดต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาโท คือ รองศาสตราจารย์ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี โทรศัพท์ 0-2218-4703