ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

ประกาศ
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และ
กำหนดการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1
ปีการศึกษา 2566

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรม
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
Link สำหรับยืนยันสิทธิ์ >>> https://forms.gle/BMumKPcnxnARhxMdA