หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน แบ่งรายวิชาเป็น “กลุ่มรายวิชา” (module) 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาข้อกำหนดเฉพาะ และกลุ่มวิชาเชี่ยวชาญ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร) 

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาเอก)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาโท)