หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

 รายละเอียดและรายวิชา

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาเอก)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาโท)