โครงสร้างหลักสูตร Curriculum

 

สาขาวิชาภาษาโปรตุเกสเปิดรายวิชาให้นิสิตเรียนเป็นวิชาโท วิชาเลือกนอกสาขาของสาขาวิชาเฉพาะต่างๆ หรือเลือกเป็นวิชาเลือกเสรี หากเลือกเป็นวิชาโท จะต้องเรียนรายวิชาภาษาโปรตุเกสรวมไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต
    
 2235101ภาษาโปรตุเกส 13(2-2-5)
 2235102ภาษาโปรตุเกส 23(2-2-5)
 2235201ภาษาโปรตุเกส 33(2-2-5)
 2235202ภาษาโปรตุเกส 43(2-2-5)
 2235310การแปลโปรตุเกสเบื้องต้น3(2-2-5)
 2235320โปรตุเกสและบราซิลในโลกปัจจุบัน3(3-0-6)
 2235325วรรณกรรมภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น3(3-0-6)
 2235327การพูดภาษาโปรตุเกส3(3-0-6)
 2235329การเขียนโปรตุเกส3(2-2-5)
 2235410การอ่านงานเขียนโปรตุเกสที่ไม่ใช่วรรณคดี3(3-0-6)
    
The Portuguese Section offers courses to be chosen as minor subjects, cross-disciplinary approved electives or free electives. In case of minor, a minimum of 20 credits of Portuguese subjects is required.
    
 2235101Portuguese 13(2-2-5)
 2235102Portuguese 23(2-2-5)
 2235201Portuguese 33(2-2-5)
 2235202Portuguese 43(2-2-5)
 2235310Introduction to Portuguese Translation3(2-2-5)
 2235320Contemporary Portugal and Brazil3(3-0-6)
 2235325Introduction to Portuguese Literature3(3-0-6)
 2235327Portuguese Speaking3(3-0-6)
 2235329Portuguese Writing3(2-2-5)
 2235410Reading of Non-Literary Portuguese Texts3(3-0-6)