คำอธิบายรายวิชา Course Description

 

2235101ภาษาโปรตุเกส 13(2-2-5)
 ไวยากรณ์โปรตุเกสขั้นพื้นฐาน ฝึกออกเสียงในห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด และเขียน
Portuguese I
PORTUGUESE I
Fundamentals of Portuguese grammar; laboratory practice in pronunciation; practice in listening, speaking and writing skills.
2235102ภาษาโปรตุเกส 23(2-2-5)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2235101 ภาษาโปรตุเกส 1)
ไวยากรณ์ภาษาโปรตุเกสระดับกลาง ฝึกออกเสียงในห้องปฏิบัติการทางภาษา ฝึกทักษะด้านการสนทนาโต้ตอบภาษาโปรตุเกสในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาโปรตุเกสระดับกลาง
Portuguese II
PORTUGUESE II
(CONDITION: PRER 2235101 PORTUGUESE I)
Intermediate Portuguese grammar; laboratory practice in pronunciation; practice in listening and speaking; reading and writing in intermediate Portuguese.
2235201ภาษาโปรตุเกส 33(2-2-5)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2235102 ภาษาโปรตุเกส 2)
ฝึกการอ่าน พูด และสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณคดี และเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบันตามหัวข้อและศัพท์ที่กำหนดให้ อ่านเรื่องจากหนังสือพิมพ์และวารสาร ฝึกเขียน โดยเน้นโครงสร้างทางไวยากรณ์และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
Portuguese III
PORTUGUESE III
(CONDITION: PRER 2235102 PORTUGUESE II)
Intensive exercises in reading and oral expression; practice in conversation using given vocabulary and topics of culture, literature and current issues; readings from newspapers and periodicals; written practice with emphasis on the structure of language and accurate expression.
2235202ภาษาโปรตุเกส 43(2-2-5)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2235201 ภาษาโปรตุเกส 3)
ทักษะการใช้ภาษาโปรตุเกสขั้นสูงเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการ เน้นการอ่าน วิเคราะห์ และวิจารณ์บทความที่คัดสรร การอภิปรายและการเขียนเรียงความโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
Portuguese IV
PORTUGUESE IV
(CONDITION: PRER 2235201 PORTUGUESE III)
Integrated advanced communication skills in Portuguese, with emphasis on reading, analysis and criticism of selected texts; discussion and composition writing using complex grammatical structures.
2235310การแปลโปรตุเกสเบื้องต้น3(2-2-5)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)
ทฤษฎีเบื้องต้นในการแปล การฝึกแปลข้อความที่มีโครงสร้างประโยคไม่ซับซ้อน
Introduction to Portuguese Translation
INTRO PORT TRANSL
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Basic theories of translation; practice in translating passages with simple sentences.
2235320โปรตุเกสและบราซิลในโลกปัจจุบัน3(3-0-6)
 ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศโปรตุเกสและบราซิลในปัจจุบันในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรม
Contemporary Portugal and Brazil
CONTEMP PORT BRAZ
Portuguese and Brazilian contemporary life in various aspects; politics, economy, society, art and culture.
2235325วรรณกรรมภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น3(3-0-6)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)
การวิเคราะห์รูปแบบ กลวิธีแต่ง และแนวคิดของวรรณกรรมโปรตุเกสที่คัดสรร
Introduction to Portuguese Literature
INTRO PORT LIT
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Analysis of forms, techniques and concepts of selected Portuguese literature.
2235327การพูดภาษาโปรตุเกส3(3-0-6)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)
การสนทนาและอภิปรายหัวข้อต่างๆเป็นภาษาโปรตุเกส
Portuguese Speaking
PORT SPEAKING
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Practice in conversation and discussion on various topics in Portuguese; presentation of logical ideas and arguments.
2235329การเขียนโปรตุเกส3(2-2-5)
 (เงื่อนไข: รายวิชารายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)
การเขียนย่อความ ประกาศ และเรียงความขนาดสั้นแบบต่างๆ ได้แก่ การเล่าเรื่อง อธิบาย พรรณนา และโต้แย้งเป็นภาษาโปรตุเกส
Portuguese Writing
PORT WRITING
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Writing summaries, announcements and various types of compositions; narrative, explanatory, descriptive and argumentative in Portuguese.
2235410การอ่านงานเขียนโปรตุเกสที่ไม่ใช่วรรณคดี3(3-0-6)
 (เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)
การอ่านงานเขียนภาษาโปรตุเกสประเภทต่างๆที่ไม่ใช่วรรณคดี ได้แก่ ข่าว บทความ รายงาน และโฆษณา
Reading of Portuguese Non-Literary Texts
PORT NON-LIT TEXTS
(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)
Reading of various types of Portuguese non-literary texts: news, articles, reports and advertising.