การอ่านตัวย่อสำหรับวันและเวลาสอบ

การอ่านตัวย่อสำหรับวันและเวลาสอบ

ตัวอย่าง

30M5

ตัวเลข หมายถึง วันที่สอบ

(เช่น หากมหาวิทยาลัยกำหนดให้วันสอบปลายภาคการศึกษาเป็นวันที่ 24 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม

30M5 จะหมายถึง วันที่ 30 เมษายน)


ตัวอักษรกับตัวเลขด้านหลัง หมายถึง เวลาสอบกับจำนวนชั่วโมง

M = morning

A = afternoon

5 = 3 ชั่วโมง

3= 2 ชั่วโมง

M5 หมายถึง การสอบในช่วงเช้า 3 ชั่วโมง คือ เวลา 08.30-11.30 น.

M3 หมายถึง การสอบในช่วงเช้า 2 ชั่วโมง คือ เวลา 08.30-10.30 น.

A5 หมายถึง การสอบในช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง คือ เวลา 13.00-16.00 น.

A3 หมายถึง การสอบในช่วงบ่าย 2 ชั่วโมง คือ เวลา 13.00-15.00 น.

(นิสิตควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที เพื่อตรวจดูเลขที่นั่งสอบ ซึ่งจะติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ)