การสมัครสอบ

วิธีการสมัครสอบ

1. นักเรียน/โรงเรียนต้นสังกัด ชำระค่าสมัครสอบ (คนละ 100 บาท) โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367

2. กรอกข้อมูลลง Application form ที่ https://forms.gle/c5tjC6oqxsc7hxjT7 (ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564) พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หลักฐานการชำระเงิน
    ** กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ capture หน้าจอที่ทำรายการสำเร็จแล้ว โดยให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า และวันเวลาที่ทำรายการให้ชัดเจน **

3. ผู้สมัครดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัคร ซึ่งจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้สมัครระบุใน Application form

4. นำใบสมัครให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ อาจารย์ ลงนามรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนของโรงเรียน

5. นำใบสมัครสอบที่ลงนามเรียบร้อยแล้วมาส่งในวันสอบ ( วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565) 

กำหนดระยะเวลารับสมัคร

  • ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2564

วัน เวลา และสถานที่สอบ

  • วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.
  • อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

การติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 084-714-0680
และ E-mail: tgeocu@gmail.com

** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกตรวจสอบภายหลัง
แล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ
จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **