คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 16-19 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  (เ
  กิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549)
 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  ยกเว้น
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนสวนกุหลาบ
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

** หากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกตรวจสอบภายหลัง
แล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ
จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ **