ห้องสมุดดิจิทัลคืออะไร

ห้องสมุดดิจิทัล (digital library) เป็นห้องสมุดในยุคดิจิทัลที่เก็บรวบรวมสื่อการเรียนในรูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์  ภาพ  หรือ  เสียงที่บันทึกไว้  ห้องสมุดดิจิทัลตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้สอนยุคปัจจุบันและอนาคตที่เป็นคนเจเนอเรชั่นแซดและวายในสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ  คนเหล่านี้ที่เติบโตมาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์  ห้องสมุดแบบคลาสสิกแต่เดิมที่เต็มไปด้วยหนังสือและเป็นสถานที่ให้มานั่งศึกษาค้นคว้าเงียบ ๆ คนเดียวเป็นหลักไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ ณ ปัจจุบันของคนเหล่านี้  และยังก่อให้เกิดปัญหาการท่วมท้มของหนังสือที่ใช้้พื้นที่เก็บมากขึ้นทุกวัน  การสั่งหนังสือที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สนใจสามารถยืมออนไลน์ผ่านระบบห้องสมุดและอ่านได้บนเครื่องแท็บเล็ตส่วนบุคคลได้  

© 2017  Faculty of Arts, Chulalongkorn University. All rights reserved.