ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติมีนโยบายที่จะส่งเสริมวิชาการแปลและเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทย
ให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ อีกทั้งให้คนไทยได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆและเทคโนโลยีอัน ทันสมัยรวมทั้งรู้จักวัฒนธรรมของชาติอื่นมากขึ้น โดยข้ามผ่านอุปสรรคความแตกต่างทางภาษา


              ด้วยการแปลและการล่ามเป็นศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสารจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษา
หนึ่งซึ่งใช้ความรู้ ทั้งด้านภาษาและวรรณคดีและความรู้เฉพาะด้านต่างๆ คณะอักษรศาสตร์จึงเล็งเห็นว่า ศาสตร์เฉพาะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านภาษาและวรรณคดีที่ได้เปิดสอนอยู่แล้ว ในคณะอักษรศาสตร์และยังเกี่ยวข้องกับศาสตร์เฉพาะด้านอื่นๆที่มิได้เปิดสอนด้วย จึงเห็นสมควรจัดตั้งศูนย์การแปลและ การล่ามเฉลิมพระเกียรติ เพื่อบุกเบิกและถ่ายทอดองค์ความรู้ของศาสตร์นี้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 
 
 
+ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
0) { $rs = mysql_fetch_array( $result ); $categoryid = $rs ["categoryid"]; } ////////////////////////// $sql="SELECT * FROM tran_tb_content WHERE system_delete = 0 and systemid = 'content' AND categoryid='$categoryid' order by id desc"; $result = mysql_db_query( $database_name , $sql ) ; //// or die ($die_message_sql); $ck_information=mysql_num_rows( $result ); if ($ck_information>0) { $number_of_data=0 ; ///////////////////////////////////////////////////////////////// START LOOP while (($rs = mysql_fetch_array( $result )) && $number_of_data < 8) { $number_of_data=$number_of_data+1 ; $dataid = $rs ["id"]; $contentid = $rs ["contentid"]; $categoryid = $rs ["categoryid"]; $systemid = $rs ["systemid"]; $content_name = $rs["content_name"]; $content_detail = $rs ["content_detail"]; ?>
 
+ ข่าวสำหรับนิสิต
0) { $rs = mysql_fetch_array( $result ); $categoryid = $rs ["categoryid"]; } ////////////////////////// $sql="SELECT * FROM tran_tb_content WHERE system_delete = 0 and systemid = 'content' AND categoryid='$categoryid' order by id desc"; $result = mysql_db_query( $database_name , $sql ) ; //// or die ($die_message_sql); $ck_information=mysql_num_rows( $result ); if ($ck_information>0) { $number_of_data=0 ; ///////////////////////////////////////////////////////////////// START LOOP while (($rs = mysql_fetch_array( $result )) && $number_of_data < 8) { $number_of_data=$number_of_data+1 ; $dataid = $rs ["id"]; $contentid = $rs ["contentid"]; $categoryid = $rs ["categoryid"]; $systemid = $rs ["systemid"]; $content_name = $rs["content_name"]; $content_detail = $rs ["content_detail"]; ?>
 
 
     
 
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยบริหารหลักสูตร โทรและแฟกซ์ 0-2218-4634  หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม โทร 0-2218-4635  แฟกซ์ 0-2218-4868

Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation Tel & Fax : (66-2)218-4634
 Translation & Interpretation Service Unit Tel : (66-2)218-4635 Fax : (66-2)218-4868
 Faculty of Arts , Chulalongkorn University