ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  –  A K T U E L L E S

 

:: รายวิชาที่เปิดสอนของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน | Lehrangebot der Deutschabteilung

:: หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาภาษาเยอรมัน: รายละเอียดและรายวิชาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา (วิชาเอกและวิชาโท)

:: วารสารอักษรศาสตร์ ฉบับ Supplementary (เดือนธันวาคม 2561) ฉบับรวมบทความจากการประชุมวิชาการนานาชาติของผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5 (5. Thailändisches Germanistentreffen) | Sammelband zur internationalen Tagung “5. Thailändisches Germanistentreffen” an der Chulalongkorn Universität

JofLetters

:: หนังสือในวาระพิเศษ ครบรอบ 60 ปี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Festschrift: 60 Jahre Deutschabteilung der Chulalongkorn Universität – 60 Jahre Zusammenarbeit mit dem DAAD in Thailand

〉〉 ข่าวสารย้อนหลัง – ARCHIV


ติตตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง Facebook สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

Dt_Abteilung_Logo_k

www.facebook.com/cugerman